Ubytovací řád penzionu Dukla

Verze pro tiskVerze pro tiskVerze PDFVerze PDF
Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Hostem ubytovaným v penzionu Dukla jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.
Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do 18 hodin v den nástupu. Do té doby se pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10 hodin a klíč odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje.
Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
Za škody, které způsobí host na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.
V pokojích a společných prostorách nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. Před opuštěním společných prostor je host povinnen po sobě uklidit.
V pokojích a společných prostorách není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské obuvi.
Hostům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny okna, vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Je zakázáno jakkoliv zakrývat akumulační kamna.
V celém penzionu je zakázáno kouřit.
V prostorách restaurace není dovolena konzumace vlastních nápojů a potravin.
V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.
Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna pouze za úplatu a za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty.
Každý host je povinen neprodleně ohlásit majiteli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu.
Důležitá telefonní čísla:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158
MAJITEL PENZIONU DUKLA +420 775552210